Online-Hukuk.Org

  url:http://online-hukuk.org/makale/kasten-yaralama-sucunun-vasfina-gore-tasnifi.html


Kasten Yaralama Suçunun Vasfına Göre Tasnifi

Kasten yaralama suçunun, vasfına göre tasnifi, basit kasten yaralama,  kasten yaralama suçunun temel şekli, kasten yaralama suçunu nitelikli şekli, kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış nitelikli şekli, kasten yaralama sunucu ölüm, bileşik suç olara kasten yaralama, kasten yaralamanın terör suç olarak irtikap edilmesi gibi şekillerde tasnif edilebilir

1-) Kasten Yaralama Suçunun Basit Şekli. Kasten yaralama suçunun basit şekli,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  86/2. maddesinde tanzim edilmiştir. Kasten yaralama suçunun basit şekli şikayete tabive uzlaşma kapsamında kalmaktadır.Yaralanma hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek  şekilde ise kasten yaralama suçu TCK 86/2. maddesine mümastır.Ancak,  86/2. maddede kasten yaralama filinin etkisi kişi üzerinde basit tıbbı müdahale ile gideribilecek şekilde  kalması halinde meydana gelen yaralamayı basit yaralama olarak tanımlamıştır. Kanun koyucu 'iyileşmekten' değil; 'etkisi' nin giderilmesinden bahsetmiştir. dolayısıyla, tırnak makası, çivi, iğne gibi aletle yüzde sabit eser  meydana gelir ve  meydana gelen yaralama basit tıbbi müdahale ile iyileşebilirse de, temel ceza TCK 86/1, 86/3(e) ve 87(c) maddesine göre tespit edilmesi gerekir.Ancak 86/2. maddeye mümas yaralama 86/3. maddede sayılan niteliklerde olmuş ise, kasten yaralama  fiili, uzlaşma kapsamından  ve şikayetten çıkar. Ayrıca kasten yaralama sonucu ölüm suçundan dolayı tecziye edilebilmesi için, kasten yaralamanın enz azından 86/1. maddeye mümas olması gerekir. Yani, 86/2. mümas yaralamada ile sonuçlana olayda, kasten yaralama sonucu ölüm cezasında  hükmedilmez yani TCK 87/4. fıkraya göre tecziye edilmesiz.  Kişi 86/1. maddeye uygun şekilde yaralama sonucu ölmüş ise, bu durumda şartları varsa taksirle adam öldürme suçu yönünden değerlendirme yapılması gerekir.Kasten yaralama sonucu dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir.

3-)Kasten Yaralama Suçunun Temel Şekli. Kasten yaralama suçunun temel şekli TCK 86/1. maddesinde tanzim edilmiştir. Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapistir. Kasten yaralama suçunun temel şekli şikayete tabi değildir; ancak uzlaşma kapsamındadır. Kasten yaralama sonucu kasten adam öldürmes suçundan dolayı failin tecviz edilebilmesi için, kasten yaralamanın en azından  TCK 86/1. maddesine mümas olması gerekir.Kasten yaralama suçu, 86/3. fıkrada sayılan şekillerde veya kişilere irtikap edildiği zaman ceza arttırılır.

2-)Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Şekli. Kasten yaralam suçunun nitelikli şekli, 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  86/3. maddesinde tanzim edilmiştir. Kasten yaralama suçunun nitelikli şeklinde ceza tayin ederken, 86/1 veya 86/2. maddeye göre tayin ve tespit edilen temel ceza, 86/3. madde sayılan sebeblerle arttırılması gerekir. Fail taraından, irtikap edilen kasten yaralama suçunda, birden fazla 86/3. maddesine mümas neden varsa, sadece birinden arttırılır. Ancak  arttırım nedeni fazla ise, bu durum temel cezanın  tepit ve tayininde  dikkate alnabilir. Mesela karısını bıçakla yaralama suçunda hem eşi hem de bıçak olmak üzere iki arttırım sebebi vardır..Suçun üstsoy, altsoy, eş ve kadeye karşı irtikap edilmesi arttırım sebebidir.Beden ve ruh bakımından kendini savunayacak kişiye karşı işlenmesi arttırım sebebidir. Bu kapsamnda, çocuklara, akli durumu yerinde olmayanlar veya uyuyan kişiye karşı irtikap edilmesi halinde ceza arttırlır.Mağdur emekli olsa bile yerine getirdiği kamu görevi dolayısıyla  kasten yaralama suçuna maruz kalmış ise cezası TCK 86/(c) maddesi gereğince  cezası yarı oranında arttırılır.Bir kişi şahitlik yaptığı için kasten yaralama suçuna maruz kalırsa, faile verilen ceza yarı oranında arttırılır.Silahla irtikap edilirse cezası arttırılır, TCK 6/f maddesine göre. neden imal edildiğine bakılmaksızın, bir fiil saldırı ve savunmada kullanılabilen her şey silah sayılır. Ancak duvar, direk, yer silah sayılmaz. 

3-)Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 87/1. maddesinde tanzim edilmiştir. Kasten yaralama sonucu,duyularından veya organlarından birinin sürekli olarak işlevini zayıflatması,  konuşmada sürekli zorluğa,  yüzünde sabit ize,  hayati tehlikeye maruz bırakma,  gebe kadına karşı işlenip de çocuğun tarihinden önce doğmasına sebebiyet verme TCK 86. maddesine göre verilecek ceza bir  kat arttırılır.Ancak birinci fıkraya göre verilecek ceza  verile  üç yıldan; üçüncü fıkraya göre verilecek ceza da beş yıldan az olamaz.
 Hekim raporuna göre, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde olmasına rağmen, netice itibariyle TCK 87/1. maddesine mümas yaralama olması halinde, 86/1. maddeye göre tecziye edilmelidir. Bunun en bariz örneği, iğne ile yüzde sabit eser olacak şekilde yaralamadır.TCK 87/1. maddesine mümas hayati tehlikeye maruz bırakma, yüzde sabit iz, duyu organlarından birinin sürekli zayıflaması gibi bir kaç  netice meydana gelse de ceza bir kez arttırılır.

4-) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Nitelikle Yaralama Neticesi sebebiyle ağırlaşmış nitelikle yaralama. suçu  5,237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nun  87/2. maddesinde tanzim edilmiştir. Bu bölümde kasten yaralama ile meydana gelebilicek en ağır yaralama şekilleri tanzim edilmiştir.Bunlar iyileşme olanağı olmayan bir hatalığa maruz kalma veya bitkisel hayata girme, duyularından veya organlarından biriinin işlevini kaybetmesi, konuşma yada  çocuk yapma  kabiliyetini kaybetme, yüzün sürekli değişikliğine , gebe bir kadına karşı  irtikap edip de çocuğun düşmesine sebebiyet verilme şeklinde yaralama olarak sayılabilir.Kulağın birinin sağır olması, testislerden birinin işlevini yitirmesi, böbreklerden birinin uzuv tatili olması gibi yaralamalar bu fıkraya girer.Bu durumda verilecek ceza,  TCK 86. maddeye göre tespit edilen ceza bir kat arttırılır.  Verilecek ceza birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan; üçüncü fıkraya giren halde de sekiz yıldan az olamaz. Mesela bıçakla bir kişinin testislerinden biriinin tatilen sebebiyet veren kişi hakkında verilecek ceza sekiz yıldan az  olamaz

5-)  Kemik Kırığı  ya da Çıkığı Olacak  Şekilde Kasten  Yaralama. Kemik kırığı olacak şekilde yaralama  suçu, TCK 87/3. madde de tanzim edilmiştir.  Kasten yaralama sonucunda, kemik kırığı yada çıkığı olacak şekilde yaralama suçunun irtikap edilmesi halinde,  86. maddeye göre belirtilen ceza  krık yada çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre  yarısına kadar arttırılır.Burun kırıkları, parmak  kırıkları , daha önce çıkmış  kolun onuzdan basit itişme sonucu yeniden çıkması hallerinde,  hekim raporu basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şeklinde rapor tanzim etse bile, TCK 86/1. maddeye göre  tamel ceza tespit edilmesi gerekir.Tespit edilen temel cezaya göre 87/3. maddeye göre cezanın arttırılması gerekir.Bazen fail, mağdurun omuz  kolunun daha önce bir kaç kez çıktığını bilemeyebilir. Bu durumda taksirle yaralama suçu yönünde şartları olup olmadığı hususunun da araştırılması gerekir

6-)Kasten Yaralama Sonucu Ölüme  Sebebiyet Verilmesi.Kasten yaralama neticesinde ölüm meydana gelmiş ise, TCK 86. maddesinin birinci fıkrasına giren hallerde, sekiz yıldan 12 yıla kadar; üçüncü fıkraya giren hallerde de 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir .Kasten yaralama sonucu meydana gelen adam öldürme suçuyla kastı aşan adam öldürme suçu farklıdır


7-)Kasten Yaralama Suçunun Başka Bir Suçun Unsuru Olarak İrtikap Edilmesi  Kasten yaralama suçu, müstakilen bir suç olarak tecziye edilediği gibi,  bazen  başka bir suçun unsuru da   olabilir. Mesela TCK 108. maddesinde tanzim edilen cebir suçu bunlardan biridir.Aynı şekilde TCK 94. maddesinde tanzim edilen işkence suçunda kasten yaralama suçu. işkence suçunun unsurudur. Kamu görevlisi tarafından, belli bir amaç için, sistematik kasten yaralama suçu yalnız başına veya tehdit, hakaret veya cinsel taciz  suçyla birlikte irtikap edilirse artık, kasten yaralama değil; işkence suçundan dolayı hüküm tesis etmek gerekir.TCK 96. maddesinde tanzim edilen eziyet  suçunda da. kamu görevlisi olmayan bir kişinin, başkasına karşı  kasten yaralama, tehdit ve cinsel taciz suçularını  birlikte veya bağımsız olarak irkitap etmesi söz konusudur. Gasp suçunda da kasten yaralama  veya tehdin hırsızlık suçu ile birlikte mağdura karşı işlenmesi sözkonusdur. 

8-) Kasten Yaralama Suçunu Terör Amacıyla İrtikap edilmesi. Kasten yaralamas suçu, 3713 sayılı Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek için kurulmuş bir öngütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde,  terör suçu sayılır. Terör suçu olarak kasten yaralama suçunun irtikap edilmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılarak hükmolunur ve cezanın üst sınırı aşılabilir. Görevli mahkeme özel görevli ağır ceza mahkemesidir.Törör suçu olan kasten yaralama suçu, acele işlerden sayılır ve adli tatilde de görülür.Bu suçlarla ilğili olarak kişinin kolluk tarafından ifadesi alırken sadece bir müdafi hazır bulunabilir. Bu suçlar görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile, doğrudan Cumhuriyet savcısınca soruşturma yapılabilir.mağdurun hakim, savcı veya kaymakam ve muvazzaf subay olması sonucu değiştirmez.Verilen bilgileri teyit amacıyla, ceza ve tevkif evinde bulunan ,mahkum  veya tutuklu rızasıyla ceza evinden alınabilir.

9-)Kasten yaralama suçunun uzlaşmaya bağlı olup olmaması konusunda tasnifi. Kasten yaralama suçu, kural olarak uzlaşmaya tabi değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/(1),(2) maddesine mümas  olacak şekilde  ancak 86/3.maddesine kapsamı ışında irtikap edilmesi halinde, uzlaşma hükümleri tatbik edilir.Bundan dolayı eşi, kardeşi yada üstsoy veya altsoydan birini yaralanması halinde uzlaşma kapsamından çıkar.Yine yaralama suçunun tabanca, demir sopa gibi silahla irtikap edilmesi halinde uzlaşma kapsamından çıkar.Kasten yaralama suçu, öğrtemen, hakim, savcı ,kaymamakm, polis gibi ifa etttiği kamu görevinden dolayı irtikap edelmesi halinde uzlaşma hükümleri uygulamaz.Kasten yaralama suçu, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olana karşı işlenmesi halinde uzlaşma hükümleri tatbik edilemez.Mesela uyuyan kişinin darap edilmesi halinde uzlaşma hükümleri uygulamaz. 

10-)Kasten yaralama suçunun şikâyete tabi olma yönünden tetkiki. Kasten yaralama suçu kural olarak şikâyete tabi değildir.Ancak, 5237 sayılı TCK 86/ (2) maddelerine  mümas olacak şekilde, ancak 86/3. maddesi kapsamında girmeyecek şekilde  irtikap edilmesi halinde, şikâyete tabidir. Ancak 86/2. maddesinde belirtildiği şekilde basit tıbbi müdahele ile iyileşecek şekilde yaralanmamış ancak, ancak 86/3.maddesi kapsamında değilse bu durumda kasten yaralama suçu şikâyete tabidir.Kasten yaralama suçunun, silahla işlenmesi, altsoya, üstsoya, eşe kardeşe  karşı irtikap edilmesyaptığı kamu görevinden dolayı, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak irtikap edilmesi halinde, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye kaşı işlenmesi  ve uzlaşma kapsamında değildir.Uyuyan kişinin darp edilmesi,  bir öğretmenin öğrencisini darp etmesi, kasten müessir suçunun sopayla işlenmesi, eşin yaralanması, kardeşin yaralanması hallerinde kasten müessir fiil şikâyte tabi olmaktan çıkar.Basit tıbbı müdahaleyle iyileşek şeklide yaralama, selbi bir davranışla irtikap edilse bile şikâyete tabidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 88. maddesine mümas selbi suretle kasten yaralama suçu da uzlaşma kapsamındadır.88. madde  müstakil bir suç değil, sadece bir indirim maddesidir.

11-) Olası Kast Edilen Kasten Yaralama SuçuKasten yaralama suçunun olası (muhtemel) kast ile irtikap edilmesi halinde, müşahhas ceza üzerinden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 21/2. maddesine göre indirim yapılmalıdır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu da olası kast ile irtikep edileblir. Olası kast ile yaralamada teşebbüş olmaz.

Dairemizin yerleşmiş uygulamaları uyarınca, suçun olası kastla işlenmesi dolayısıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  86/1, 86/3-e, 87/2-b, 87/2-son maddelerinin uygulanması ile bulunacak somut ceza üzerinden TCK'nın 21/2. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği halde, mezkur Kanunu'nun  21/2. maddenin 86/3(e)'den sonra uygulanarak yazılı biçimde hüküm kurulması hukuka aykıdır.(2009 tarihli ve Esas No:2008/7369  Karar No:2009/7661 künyeli içtihadı)


Hukukçu Mustafa Yıldız


  url:http://online-hukuk.org/makale/kasten-yaralama-sucunun-vasfina-gore-tasnifi.html