Online-Hukuk.Org

Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Özellikleri

Okunma: ay:1436 toplam:21482

1-)Yalan beyanda bulunmak(providing false information in the course of issuing an official document) suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir.

1-)Resmî belgenin Düzenlenmesinde Yalan beyanda bulunmak suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 206/1.maddesinde tanzim edilmiştir.

2-) Yalan beyanda bulumanın cezası  üç aydan iki yıla kadar hapis' veya ' adli para cezası'dır.Buna karşılık 765 sayılı (mülga)  Türk Ceza Kanunun 343. maddesi üç aydan bir seneye kadar hapis cezasıdır. Ağırlaştırılmış hali olan ikinci fıkrası ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezasını içermektedir.Yeniden yargılama yapılarak verilen hapis cezası yerine para cezanın verilmesi mahkemeden talep edilebilir. Çünkü bir yıldan fazla hapis cezasına havi adli sicil kayıtları silindikten sonra adli sicil arşiv kaydına alınır.

3-) 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunun 343,351 ve 353. maddeleri, yüz kızartıcı suç olan sahtecilik olarak vasıflandırıldırıldığı halde; 5237 sayılı Türk ceza Kanunun 206. maddesi sahtecilik(counterfeiting) olarak vasıflandırılmamıştır.Bu nedenle sahtecilik olduğundan bahisle silindikten sonra adli sicil arşiv kaydına alınan adli sicil kayıtlarının, eğer ceza miktarı yönünden bir engel yoksa, adli sicil arşiv kaydından çıkartılması mümkündür.Bunun için kanunun değişikliği nedeni ile yargılamanın iadesi gerekir.

4-)Yalan beyanda bulunmak suçu kasten irtikap edilebilir. Taksirli(recklessness) şekli yoktur.

5-)Yalan beyanda bulunmak fiili kamu görevlisine(public officer) karşı işlenmesi gerekir.

6-)Her kamu görevlisine karşı işlenen yalan beyan, mezkur suçu oluşturmaz. Kamu görevlisinin resmi belgeyi düzenleme yetkisi olması gerekir. 765 sayılı Kanun'un 343. maddesi yalan beyanda bulunulan kişiyi memur  olarak tanımladığı halde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, memur yerine 'kamu görevlisi' kavramını getirmiştir. Kamu görevlisi kavramı daha geniştir.Kamu görevlisinin, kimlik kartı, ehliyet, ikametgah ilmühaberi, nakliye teskeresi,doğum, ölüm, evlenme gibi resmi bir belge düzenleme yetkisi yoksa 206.maddedeki suç oluşmaz.Kamu görevlisinin resmi belgeyi düzenlemeye yetkili olması yeterlidir. Yalan beyanın fiilien resmi belge tanzim edilirlen olması şart değildir.(765 sayılı Kanunun 343. maddesinin aksine)

7-)Kamu görevlisine yapılan beyanı, kamu görevlisi tetkik etmek ve doğruluğuna kanaat getirdikten sonra resmi belgeyi düzenlemek durumunda ise, yalan beyanda bulunmak suçu oluşmaz.Yani beyan üzerine tanzim edilen belgenin, bu beyanın doğruluğunu ispat etmek gücüne sahip olması gerekir.Bundan dolayı gümrük muayene memuruma, belirli bir malı ithal veya ihraç edeceği yolunda yalan beyanda bulunan kişi mezkur suçu irtikap etmiş olmaz.Zira, beyanı alan kamu görevlisi sırf beyanla yetinmeyip, beyanın doğruluğunu tetkik etmek zorundadır.Bundan dolayı, kamu görevlisinin, beyanı tetkik etmek görevi olup olmadığını kurumundan sormak gerekir.Kamu görevlisinin beyanı tetkik etmek görevi mevzuattan kaynaklandığı gibi iş yerindeki teamülden de kayanaklanabilir.

8-) Görevli Mahkeme 5235 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince sulh ceza mahkemesidir

9-) Dava Zamanaşımı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/1-e maddesine göre sekiz yıldır( 18 yaşından büyükler için)

10-)Yalan beyanda bulunma suçu şikâyete tabi değildir. Resen tahkikat yapılır.

11-) Yalan beyan üzerine tanzim edilen resmi belge kullanılarak, başka bir resmi belge tanzim edilmesi sağlanmış ise suç artık resmi belgede sahtecilik suçunun oluşturur.

12-)Yalan beyanda bulunmak genel bir hükümdür. Hususi kanunlarda  başka bir hüküm  varsa ona bakmak gerekir. Nüfüs Kanunu'nun da ve Kredi kartları kanunu gibi kanunlarda yalan beyanda bulunmakla ilgili hükümler vardır.

13-)19 Aralık 2006 tarihinden itirbaren irtikap edilen yalan beyanda bulunma suçunun alt sınırı  beş gün adli para cezasıdır. 19 Aralık 2006 tarihinden sonra irtikap edilen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçuna ilişkin para cezasının alt sınırı  90 gün adli par cezasıdır.Üste sınır ise  730 gündür

14-) Resmi evrakın tanziminde yalan beyanda bulunma suçu  adli para cezası veya  hapis cezalarından birini  tercihini zorunlu kılmakta ise de, 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 58. maddesi gereğince mükerrirler hakkında hapis cezasına hükmolunur.Mezkur 50/2. maddesine göre hapis cezasına hükmedilmiş ise, artık para cezasına çevrilemez.Ancak verilen hapis cezası şartları mevcutsa  diğer seçenek yaptırımları çeverilebilir.

15-)Kamu görevlisine yapılan tüm beyanlar, yalan beyanda bulnma suçunu oluşturmaz, Beyanın doğruluğu,  tanzim edilecek resmi belge ile ispat edilecekse, mezkur madde yanı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  206. maddesi uygulanır.Buna karşılık beyanı olan memur,  beyanın doğrulunu tahkik edip, doğruluğuna kanaat getirdikten sonra,  resmi belgeyi düzenlemek durumunda ise, yalan beyanda bulunma suçu oluşmaz. Bu nedenle gümrük muayene memuruna,  muayyen  bir malı ithal veya ihraç edeceği konusunda  bulunan kişi, bu maddede belirtilen suçu irtikap etmiş olmaz.Zira beyanı olan gümrük memuru, sadece beyanla yetinmeyip, beyanın doğruluğunu  tahkik etmekle mükelelftir.Resmi belge ile doğruluğu ispat edilecek  olayların ne olduğu, olayın vasfına göre değişir.(Gerekçe) 

 

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.3047 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi