Online-Hukuk.Org

Toplu Olarak irtikap Edilen Şuçlar

Okunma: ay:14 toplam:955

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2.maddesinin 1.fıkrasının, (k) bendinde de toplu suç "aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu" ifade eder şeklinde tanımlama yapılmıştır

1-)1918 sayılı yasanın 27/2 ve 4926 sayılı yasanın 5/son madde fıkralarında toplu kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için eylemin iki veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesinin yeterli olduğunun öngörülmesine karşın 4.2.2003 gün ve 25014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4800 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline gelen sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 2/a madde fıkrasında; "Örgütlü suç grubu" doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden' beri varolan ve bu sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup anlamına gelir kuralı düzenlenmiş ve hüküm tarihinden sonra 22.5.2004 gün ve 25469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasa ile Anayasanın 90.maddesine eklenen cümlede "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek. uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır" hükmü getirilmiştir.
Diğer taraftan, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2.maddesinin 1.fıkrasının, (k) bendinde de toplu suç "aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu" ifade eder şeklinde tanımlama yapılmıştır.
Belirtilen yasal - düzenlemeler ve 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun .nün 7.maddesi de gözetilerek sanıkların toplu kaçakçılık suçunu işledikleri kabul edilemeyeceğinden, eylem münferit kaçakçılık olarak değerlendirilip, buna göre sanıklara ön ödeme önerisi tebliğ edilerek hukuki durumlarının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır, (7.CD 22.12.2005 tarihli ve  Esas No:2004/17719   Karar No:2005/21868 künyeli içtihadı)

2-) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1(k) göre, toplu suç aralarında iştirak iradesi bulunmasa bile  üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu suçtur
Ancak  halen 5607 sayılı Kanununda uygulanmaktadır. Mezkur kanununa göre, kaçakçılık suçu, örgüt olmasa bile  en az üç kişi tarafından irtikap edilmesi halinde, verilencek ceza arttırılır.Bize göre toplu suç kavramı  Ceza Hukuku Genel Hükümlerine girimelidr.Özel yetkili ağır ceza mahkemelerine  örgüt suçu olduğundan bahisle yüzlerce  dava açılmaktadır. Bu durumda bir çok kişi mağdur olmaktadır.Örgüt bahanesiyle telefonlar dinlenmektedir.Daha sonra örgüt suçundan beraat kararı verilmekte fakat ilgili kişiler dinlenmiş olmaktadır.Bu durum sürdürülebilir değildir.Mesela kahvehanede dört kişi tarafından kumar oynatılması veya beş kişi tarafından fuhuş yapıtırılması halinde toplu suç müessesesi uygulanması ve üst sınırdan ceza verilmesi uygun olur.Bu şekilde Özel yetkili ağır ceza mahkemesine örgüt suçundan dolayı  gereksiz davalar açılmaz.Hakim ve savcıların amacı adaleti gerçekleştirmektir. Suç ve suçluyla mücadele Zabıta'nın görevidir. Bundan dolayı hakim ve savcılar bireysel insiyatiflerini  adaletin tecellisi için kullanmalıdırlar. Suç suçluyla mücadele ediyorum amacıyla, örgüt olmadığı halde suçu örgüt vasıfını atfedip, kişileri dinleyip, tutuklayıp bilahare de dava açıp beraat ettirmek, ülkemiz için daha fazla sürdürülemez. Yargıtay'ın örgüt  tanımına dair içtihadı açıktır ve herkesi bağlar.
Toplu suçları, örgütlü suçlardan ayıran unsur, toplu suçlurda failler belli bir suçu işlemek için bir araya gelir bilahare dağılırlar. Mesela bir kaç kamu görevlisi, doğudan kaçak silah getirmek üzere anlaşır. daha sonra bu silahın satışından sonra ayrılırlar.Aralarında iştirakten öteye bir organizasyon vardır.Hırsızlık, fuhuş suçlarında toplu suç müessesini getirmek gerekir. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun  493/son maddesinde failin üç kişiden fazla olması halinde cezanın arttırılacağı belirtilmişti.Toplu suçlarda failler belli bir veya suç serisi için bir araya gelir.
5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  bazı maddelerinde suçun birden fazla kişi tarafından irtikap edilmesi hali ağırlaştırıcı sebeb olarak kabul edilmiştir. TCK 102/3(d) maddesine göre cinsel saldır suçunu birden fazla kişi tarafından irtika  edilmesi cezanın arttırılma sebebidir. TCK 106/2(c) maddesine göre tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından irtikap edilmesi halinde ceza arttırılır.Gasp, hürriyeti tahdit, görevi yaptırmamak için direnmek, eğitim ve öğretimin enğellenmesi, kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmes, siyasi hakların kullanılmaınnı engellenmesi, inanç düşünce ve kanaat hürriyetini açıklanmasının engellenmesi, mesken masuniyetinin ihlal edilmesi, çalışma hürriyetini ihlali gibi suçların birden fazla kişi tarafından irtikap edilmesi halinde ceza arttırılır

Birden Fazla Kişinin Silah Ticareti Yapması  Toplu silah ticareti suçu 6136 sayılı Kanunu'nun 12/2. maddesinde tanzim edilmiştir. Toplu silah kaçakçığı suçu işlenmesi için en az üç kişi olması gerekir. Toplu silah kaçakçığı suçunun olması için, üç kişinin  organize olmaması gerekir

5271 sayılı Ceza Muhukamesi Kanunu'nun 90/3. maddesinde, toplu olarak irtikap edilen suçlarda, Cumhuriyet savcısının her defasından 24 saati geçmemek üzere üç günü kadar uzatabileceğinden basedilmiştir.Gözaltı süresinin uzatalması, gözaltına alınan kişiye bildirilir.

"1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesinin   Kanunu'nun 2/1(k)  bendinde, toplu suçun aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç şeklinde tanımlanmış bulunması karşısında, 5237 sk 7/2 madde ve fıkrasına göre sanık  'A'  ispatlanamyan  eyleminde suçu temyiz etmeyen sanık ....ile toplu olarak işledikleri kabul edilemeyeceğinden, eyleminin 6136 sk 14/1 madde ve fıkrasında düzenlenen suçu oluşturacağının ve 5237 sayılı yasanın lehe hükümlerinin uygulanması gerekir,(8.CD  28.06.2005 tarihli ve Esas No:2005/1458  Karar No:2005/5938 künyeli içtihadı

 

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.5924 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi