Online-Hukuk.Org

Taksirli, Kasdi ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Okunma: ay:27 toplam:1624

Suçlar kasten(İntent) veya taksirle(Negligence) işlenmesi göre, kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi kusurluluk şekillerinde irtikap edilebilir..Bu ikisinin arasında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış' suçlarda bulunmaktadır.

1-Kasten İşlenen suçalar;
Kasten işlenen suçlar. 5237 sayılı Kanunun 21/1.maddesine göre suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır.Kast suçun bütün unsurlarına  tekabül etmelidir.Kast kendi içinde, doğrudan kast, olası(muhtemel) ve muhakkak kast olarak  çeşitli tasniflere tabi tutulur.

a-)Doğrudan kast,Failin doğrudan   hedefinde  olan suç doğrudan kasıtla irtikap edilir. Otobüsdeki  hasmını öldürmek için,  otobüse kurşun atıp, hasmı yerine, hasmın yanındaki adamı yaralayan  ve otobüsün  camını kıran kişinin kişinin fiilindeki kastlar farklıdır.Failin hasmını öldürmek için ateş edip ancak öldürememesi doğrudan kasıtla irtikap edilen adam öldürmeye teşebbüs suçudur.Ceza hukukumuzda suçlar kural olarak doğrudan kast ve olası kast ile irtikap edilebilir.Ancak yalancı şahitlik, iftira, bilmeden aldığı sahte parayı bilerek kullanmak gib suç işlenmeden önce ön bir malumatı gerekli kılan suçlar sadece doğrudan kasıtla irtikap edilebilir.

b-)Muhtemel(Gayrimuayyen, Olası) Kasıt Failin, hasmının yanındaki adam bir kaç hayati bölgesinden yaralansa bile, fail adam öldürmeye teşebbüs suçundan değil,  muhtemel kasıtla   yaralamadan sorumludur.

c-)Muhakkak KasıtOtobüsün camlarının  tabanca kurşunu ile kırılması ise, mahakkak kastla işlenmiş nası ızrar suçudur.Bir kişinin gözünü yaralamak için, gözüne vurur gözlüğü  kırılır ve gözüde kör olursa  bu durumda yaralama suçu yönünden doğrudan kast; buna karşılık nası ızrar suçu yönünden de muhakkak kast söz konusudur.Muhakkak kastta, öldürmeye teşebbüs söz konusu değildir. Meselâ döğün evine bomba atan kişi,kaç kişiyi öldürmüş veya yaralamışsa ondan sorumludur.Sağ kalanları öldürmeye teşebbüs ettiğinden   bahisle tecziye edilemez.Muhakkak kast, muhtemel kasttan farklıdır.Doğrudan kasıtla işlenen suç için, muhakkak kasıtla irtikap edilen suç zorunlu olarak irtikap edilmesi gerekir.Meselâ evin içinden hırsızlık yapmak için, mesken masuniyetini ihal suçu muhakkak kasıtla irtikap edilir; buna karşılık hırsızlık suçu doğrudan kasıtla işlenir.Muhakkak kasıt durumunda, fikri içitma hükümleri de uygulanabilir.

Muhtemel kasıtla işlenen suçta, fail neticeyi öngörür;  ancak yine umursamaz.Meselâ fail hasmına ateş ettiğinde,  hareket halinde otobuşte bulanan hasmının yanındaki kişinin de ölebileceğini tahmin eder; ancak umursamaz.Fail, hasmına ateş ederken umursamaz bir ruh hali içindedir. Şuurlu  taksirde de, fail neticeyi görür; ancak ruh hali kaygılı ve  tedirgidir ve kendine göre neticenin meydana gelmemesi için elinden gelen gayreti göstermektedir. Muhtemel kasıtta fail, pire için yorgan  yakmaya hazırdır.Muhtemel kasıtta, fail aymazlık veya umarsamazlık hali içndedir . Bundan dolayı daha fazla ceza verilmektedir Muhtemel kasta fail kötü bir ahlaki durum halindedir..

Suçlar kast ve taksir yönünden, dogrudan kast, muhakkak kast, muhtemel kast,  bilinçli  taksir ve adi taksir olarak sıralanır.Ancak, kanun açıkça muhakkak kasttan bahsetmemiştir.

Kast(İntent) bazen, suçun  başlangıcından sonuna kadar mevcuttur. Meselâ,  Eşinin sevgilisini öldürmek için, baştan yaralayıp, yaralı son nefesini verinceye kadar başına beklemesi gibi durmlarda,  tüm suç boyunca kast devam eder.Bazen kast, fırsattan yararlanma gibi sonradan gelir. Eşini yanlışlıkla zehirlediğini fark eden kocanın, eşini doktora götürmemesi sonradan  gelen kasta misal olarak verilebilir. 

d-)Hususi  Kastla İrtikap Edilen Suçlar. Kastın tekemmülü için, hareket  ve neticenin bilinmesi ve istenmesi yeterlidir. Bazen suçun tekemmülü   için veya  veya vasıflı şeklin için failin amacı  veya saiki ehemniyet arzetmektedir. Mesela 5237 sayılı TCK 141. maddesinde tanzim edilen hırsızlık  suçu için malın alınması yetmez, suça konu eşyanın 'yarar sağlamak' amacıyla alınması gerekir.Suça konu malın 'hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahisili' amacıyla alınması halinde, hırsızlık suçu TCK 144/2. maddesine göre, şikayete tabi hale gelir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinde tanzim edilen gasp suçu,  hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla irtikap edilmesi halinde,  tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler tatbik edilir.Suç gasp olmaktan çıkmakta,kasten yaralama veya  tehdit suçuna dönüşmektedir. Dava'nın da  tehdit veya yaralama suçundan dolayı asliye ceza mahkemesine açılmalıdır.Failin amacı veya saiki, suçun vasfının  değiştirebilmektedir.

TCK 220. maddesine göre, 'Kanununun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek' fiili suç haline getirilmiştir.Mezkur maddede  failin, örgütü suç işlemek amacıyla kurması  suçun unsurudur. Örgüt suç işlemek amacıyla kurulmamamış ise, suç oluşmayacaktır.

Hususi kast, bazen suçun vasfını değiştirmemeke sadece ağırlaştırıcı sebeb olarak kabul edilmektedir 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  82/1(j) maddesine göre kasten adam öldürme suçunun  'kan gütme saikiyle' irtikap edimesi halinde  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tecziye edilmektedir.

2-)Taksirli Suçlar 5237 sayılı Kanunun 22/1.maddesine göre,  suçun taksirli şeklinin açıkça kanunda gösterilmesi gerekir.Suçun taksirli şekli istisnai bir haldir.Taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yangın çıkarma gibi suçun taksirli şeklinin açıkça  kanunda gösterilmesi gerekir.

Taksirde kendi içinde, şuurlu  taksir ve adi taksir olarak ikiye ayrılır.
b-)Birden fazla kişinin taksirle irtikap ettiği trafik kazası gibi suçlarda, neticenin oluşumu açısından her failin sorumluğu diğer failleden bağımsız olarak tespit edilir.Bundan dolayı bir kişinin, diğer failin  suçunu da üstlenmesi kendi aleyhine bir sonuç  doğurmayabilir..Çünkü birden fazla kişi diğerinden bağımsız olarak sorumlur. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu' döneminde ise kusurlar sekiz birim olarak   kabul edilmişti. Fail taksirli suçtan dolayı ailevi ve şahsi olarak zarar görmüş ise ceza verilmez. Bilinçli taksi halinde de ceza yarıdan altıda bire kada indirilebilir Bu durum 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nundan farklıdır.

C-)Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmıs suçlarda, failin kabul ettiği neticeden başka bir netice meydana gelektedir.Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda iki netice vardır. Birinci netice fail tarafından bilinerek istenen neticedir. Mesela 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1. maddesine mümas olan birinci suçun kasten irtikap edilmesi gerekir. istenmeyen ancak meyadana gelen ikinci hukuki sonuç taksirle veya kasten olabilir.Ancak en azından taksirle olması gerekir.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 23. maddesine göre,  kişinin ikinci neticeden sorumlu tutulabilmesi için en azından taksir derecesinde sorumluluğunun olması gerekir.Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar muhtemel, gayrımuayyen, doğrudan, muhakkak kastla irtikap  edilebilir. İkinci suç kast ile işlenmiş ise bu kast muhtemel(olası) kastla işlenmiş olabilir.Kasten  TCK 86/1. maddesine mümas olacak şekilde yaralama isterken  mağdurun gözünün kör olması halinde, fail kör olma suçundan dolayı muhtemel kasıtla sorumlu olabilir.TCK 87. maddesine göre üzerinde deney yapılan kişinin ölmesi halinde, öldürme suçu muhtemel kasıtla irtikap edilmiştir. İşkence yapılan kişinin vefat etmesi veya kemiğinin kırılması  (TCK 95/3-4)

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.9962 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi